Přehled legislativních novinek 2024

8. 1. 2024
4 minuty čtení

Úvod

Jak lépe začít nový rok, než společným shrnutím všeho, na co se můžeme v jeho průběhu těšit? Štěstí přeje připraveným, ať už firmám nebo jednotlivcům, a proto je dobré udržovat si vždy alespoň základní přehled o legislativních novinkách, které by se Vás mohly týkat a které jsou pro Vás jakkoliv relevantní. Několik nejdůležitějších a nejdiskutovanějších změn, které přichází s rokem 2024, přinášíme v tomto článku.

Dovolená pro zaměstnance pracující na dohodu

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. (transpoziční novela) přinesla do českého pracovního práva mnoho zásadních změn. Většina z nich nabyla účinnosti již 1. října uplynulého roku. Některá ustanovení jsou však účinná až od 1. ledna 2024.

Konkrétně jsme zároveň s novým rokem přivítali zejména právo zaměstnanců pracujících na základě DPP a DPČ na placenou dovolenou, a to za stejných podmínek jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Všechny změny, které loni i letos přinesla transpoziční novela, jsme pro Vás přehledně shrnuli v našem článku, který si můžete přečíst zde.

Kyberbezpečnost a NIS2

Minulý rok byl velkým milníkem pro kybernetickou bezpečnost, a to především proto, že 16. ledna 2023 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii – směrnice NIS2. NIS2 přináší natolik zásadní změny, že byl pro její implementaci do našeho právního řádu připraven zcela nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Protože už běží transpoziční lhůta, měl by tento zákon nabýt účinnosti nejpozději 18. října 2024. Dle průběhu legislativního procesu však NÚKIB předpokládá účinnost až koncem roku. [1]

Zákon o kybernetické bezpečnosti bude vycházet ze znění dosavadního zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, navíc ale bude splňovat nové požadavky dané směrnicí NIS2 a reflektovat dosavadní praxi a zkušenosti. Cílem je rovněž zjednodušit některé instituty a udělat předpis návodnější pro adresáty.

Proč je pro poskytovatele „regulovaných služeb“ důležité nebrat novou úpravu na lehkou váhu? NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti přináší mnoho nových povinností. No a sankce za jejich porušení nově mohou zahrnovat i přímý postih jednatele nebo jiného vedoucího pracovníka organizace (ten může být vyloučen z funkce). Důležité je také zmínit, že nová směrnice bude dopadat na mnohem větší množství podniků, než tomu tak bylo u předchozí úpravy NIS.

DSA

V únoru vejde v účinnost evropské nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES – zkráceně nařízení o digitálních službách (Digital Services Act). Za cíl si klade udržovat bezpečné online prostředí, chránit základní práva uživatelů a zajistit správné fungování jednotného trhu.

Nařízení přinese přelomové změny do světa poskytovatelů online služeb a týkat se Vás bude, ať už jste poskytovatelem síťové infrastruktury, hostingových služeb, nebo online platforem, jako jsou sociální sítě, vyhledávače či internetová tržiště. O tom, jaké povinnosti DSA aktérům v online prostředí ukládá a jak se na změny připravit, Vás budeme postupně informovat v sérii objasňujících článků, proto nezapomeňte sledovat náš blog.

Daně a odvody

Konsolidační balíček je jedním z nejprobíranějších novinek. Vláda pro nás připravila celou řadu výrazných změn v oblasti daní, které se týkají zejména:

• daně z příjmu fyzických osob,

• osob samostatně výdělečně činných,

• zaměstnaneckých benefitů,

• pojistného u DPP,

• daní z příjmů právnických osob,

• DPH, nebo třeba

• daní z nemovitých věcí.

Výše uvedené a další změny platí od ledna letošního roku.

Zásadní změny v povolování staveb

Od 1. ledna nabyl účinnosti dlouho očekávaný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika ustanovení, jejichž znění již účinnosti nabylo dříve). Novela stavebního zákona přináší významné změny např. v organizaci stavebních úřadů, procesu vydávání územně plánovací dokumentace a plánovacích smluv. Stavební úřady budou nově převedeny pod stát a na samém vrchu jednotné soustavy úřadů bude Nejvyšší stavební úřad (se sídlem v Ostravě). Měl by přinést celkové zefektivnění povolování staveb. Nově nebudeme rozlišovat mezi územním a stavebním řízením, ale tyto dvě splynou v jedno „řízení o povolení záměru“.  Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení černých staveb.
Čeká nás také digitalizace stavební agendy – zřízeno bude několik nových informačních systémů například pro digitální úkony vůči stavebnímu úřadu či evidenci projektových dokumentací.

Další novinky

Výše uvedené změny ve světě práva jsme vyhodnotili jako ty nejrelevantnější pro nás a naše klienty. Je toho však samozřejmě mnohem více, co nám nový rok přináší.

Například novelu zákona o matrikách v rozsahu ustanovení, která se týkají změn v oblasti rodinného práva. Zákonodárci rovněž přichystali novelu zákona o silničním provozu a přijít by měla i novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Pozornost bychom měli věnovat také úpravám, které nabyly účinnosti v roce 2023 a zatím jsme se s nimi nestihli důkladně seznámit. To se týká samozřejmě především zaměstnavatelů v rámci již účinných změn zákoníku práce, ale třeba i podnikatelů, kteří mají díky novému institutu preventivní restrukturalizace za podpory věřitelů možnost předejít úpadku a zachovat provozuschopnost závodu, a to ještě předtím, než se dostanou do potenciálního úpadku.

Článek zpracovala Zuzana Lorenzová, právní asistentka.

[1] Nová směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [online]. [cit. 8. 1. 2023]. Dostupné z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=145

[2] Nařízení o digitálních službách. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 4. 7. 2022 [cit. 8. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-ekonomika/digitalni-sluzby/narizeni-o-digitalnich-sluzbach/

Autor článku:
Mgr. Bc. Veronika Šemberová

Veronika Šemberová pracovala v Cisek na pozici vedoucí advokátky.