Změny ochranné známky EU v souvislosti s brexitem

14. 5. 2020
4 minuty čtení

Úvod

Právo k ochranné známce patří mezi práva na označení, které je upraveno v českém právním řádu, unijními předpisy v rámci ochranné známky Evropské unie a také na mezinárodní úrovni. Před jeho vystoupením z EU platily ochranné známky EU také na území Spojeného království. V souvislosti s brexitem však nastanou od 1. 1. 2021 po uplynutí tzv. přechodného období (viz dále v textu) změny, které se týkají přihlašovatelů a stávajících vlastníků ochranné známky EU.

Institut ochranné známky EU

Ochranná známka Evropské unie je upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen nařízení o ochranné známce EU). Ochrana podle tohoto nařízení je poskytována na území všech členských státu. Jakmile však členský stát z Evropské unie vystoupí, ochrana předmětného označení na území tohoto státu zaniká.

Je důležité zmínit, že tento unijní systém nijak nenarušuje ostatní způsoby ochrany, naopak je doplňuje a existují paralelně, proto například národní ochranná známka ČR, poskytovaná Úřadem průmyslového vlastnictví, může koexistovat vedle ochranné známky Evropské unie, je-li to v souladu se zápisnými podmínkami.

Změny v souvislosti s brexitem

Jak již bylo uvedeno výše, při vystoupení státu z Evropské unie se nelze obecně dovolávat ochrany vyplývající z práva EU, mimo jiné ani nařízení o ochranné známce EU. Nabízí se tak otázka, jak je k institutu ochranné známky EU přistupováno na území Spojeného království. Jsou zde nadále chráněna označení, která původně spadala pod ochranu z legislativy EU, a jak se má zachovat jejich vlastník či přihlašovatel nové ochranné známky?

Současný stav je dočasně upraven na základě Dohody o vystoupení z Evropské unie mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií (dále jako dohoda), po dobu od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, tzv. přechodné období. Během přechodného období se práva a povinnosti související s ochrannou známkou EU zásadně nemění a nadále platí též na území Spojeného království. V dohodě je navíc zakotvena možnost přechodné období společným rozhodnutím Evropské unie a Spojeného království prodloužit až o další dva roky. S přihlédnutím k tomu, jak v minulosti probíhal proces vystoupení Spojeného království z Evropské unie, lze takové prodloužení očekávat.

Jaký bude právní stav po skončení přechodného období zatím není zcela jisté. Částečně lze vycházet ze zmíněné dohody, kde je tato problematika upravena v článku 54 odst. 1, 3, 4 a 5 a v článcích 56 a 59 odst. 1, z nichž vyplývají zejména tyto důležité informace:

  1. vlastníci ochranných známek EU, jež byly zapsány před uplynutím přechodného období, automaticky získají bez dodatečného poplatku a přezkumu srovnatelná zapsaná a vymahatelná práva ve Spojeném království ve formě národní ochrany - budou zapsány do registru ochranných známek Spojeného království se stejným právním postavením jako ochranné známky zapsané podle práva Spojeného království; tato práva bude nezbytné prodloužit téhož dne, kdy by bylo nezbytné prodloužit práva z ochranné známky EU;
  2. následky prohlášení ochranné známky EU za neplatnou nebo její zrušení v přechodném období se zásadně vztahují také na odpovídající právo ve Spojeném království, Spojené království nicméně nemá povinnost takto učinit;
  3. priorita a seniorita (pokud byla uplatněna při zápisu ochranné známky EU) zůstává zachována;
  4. dovolání se dobrého jména ochranné známky je možné jak v přechodném období, tak i následně u odpovídajícího práva ve Spojeném království;
  5. mezinárodní zápisy s vyznačením ochranné známky EU, zapsané před koncem přechodného období, nadále ve Spojeném království budou požívat ochrany;
  6. nebude-li přihláška, která byla podaná v přechodném období, do konce přechodného období včas vyřízena a označení zapsáno, nevzniká automaticky ochrana označení ve Spojeném království; přihlašovateli vznikne pouze právo ve lhůtě 9 měsíců odpovídající přihlášku podat pro území Spojeného království, na kterou se váže stejný den podání a právo priority jako u původní přihlášky ochranné známky EU;
  7. vyčerpaná práva týkající se duševního vlastnictví před koncem přechodného období za podmínek práva EU zůstanou vyčerpána na obou územích.

Dalším vodítkem pro budoucí stanovení pravidel může být rovněž Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím - dokument je ale velmi obecný. Problematika ochranných známek je řešena pouze v článku VII, který hovoří o zavedení mechanismu pro spolupráci a výměnu informací, jako jsou příslušné přístupy a procesy a o definování pravidel nad rámec standardů stanovených v Dohodě WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a úmluvách Světové organizace duševního vlastnictví.

Závěr

Pokud zvažujete podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, doporučujeme podat přihlášku co nejdříve, aby byla vyřízena a ochranná známka zapsána do konce přechodného období. V případě dosažení zápisu během přechodného období vlastník ochranné známky získá srovnatelná práva na území Spojeného království aniž by musel hradit dodatečné poplatky. Od 1. 1. 2021 nadále nemusí trvat současné podmínky a přihlašovateli mohou vzniknout další povinnosti a časové nebo finanční náklady spojené s dodatečným řízením.

Stávající vlastníci ochranných známek EU by měli sledovat vývoj dalších dohod o ochranných známkách mezi EU a Spojeným královstvím. Mohou k tomu využít také odběr novinek na našem webu.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

(Photo by Habib Ayoade on Unsplash)

Autor článku:
Mgr. Jan Přívora

Jan Přívora pracuje v Cisek na pozici advokátního koncipienta. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví.