Aktuální novinka - zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek

30. 9. 2022
4 minuty čtení

Úvod

Zákon č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek, nabyl své účinnosti dne 15. 9. 2022. Je projevem transpozice evropské směrnice č. 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) a její novelizační směrnice 2018/1808. Na úrovni vnitrostátního právního řádu nově upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

Službou platformy pro sdílení videonahrávek je služba informační společnosti (podle zákona o některých službách informační společnosti), jejímž účelem je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost a pouze určuje jejich uspořádání.

Podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách by definice služby platformy pro sdílení videonahrávek neměla zahrnovat činnosti nehospodářské povahy, jako je poskytování audiovizuálního obsahu na soukromých internetových stránkách. Na činnosti, které nemají povahu hospodářské činnosti nebo nesoutěží s audiovizuálními mediálními službami na vyžádání nebo s televizním vysíláním (např. soukromé internetové stránky a služby spočívající v poskytování nebo šíření audiovizuálního obsahu vytvářeného soukromými uživateli za účelem sdílení a výměny v rámci zájmových společenství apod.), navrhovaná právní úprava nedopadá.

Od obsahu nabízeného uživateli je třeba odlišovat obsah, který na platformě pro sdílení videonahrávek nabízí veřejnosti sám poskytovatel služby. Takový obsah není považován za platformu pro sdílení videonahrávek, neboť se nevyznačuje absencí redakční odpovědnosti. Poskytovatelem platformy pro sdílení videonahrávek je osoba, která službu platformy poskytuje, např. YouTube.

Působnost

Působnost zákona je vymezena v § 3. Zákon reguluje poskytovatele platformy pro sdílení videonahrávek jen pokud jej lze považovat za usazeného v ČR. Za usazeného se považuje, jestliže:

a) má v ČR stálou provozovnu;

b) je na území ČR usazena jeho mateřská nebo dceřiná společnost; anebo

c) je na území ČR usazena jiná společnost skupiny, jejíž je poskytovatel služby součástí.

Zákon se naopak nevztahuje na takové služby platforem, které jsou určeny výlučně pro poskytování audiovizuálního obsahu ve třetích státech a které nejsou přímo nebo nepřímo využívány širokou veřejností v jednom nebo více členských státech EU nebo státech Evropského hospodářského prostoru.

Zákon je velmi provázán se zákonem o některých službách informační společnosti. V případě kolize má však přednost nově účinný zákon (viz § 13).

Obsah zákona

Zákon v úvodní části nejdříve definuje pojmy jako služba platformy pro sdílení videonahrávek, poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, uživatel platformy, koncový příjemce služby či videonahrávka vytvořená uživatelem platformy.

Osoba, která hodlá poskytovat službu platformy pro sdílení videonahrávek, učiní Radě pro rozhlasové a televizní vysílání alespoň 15 dnů přede dnem zahájení poskytování této služby oznámení. V zákoně je dále upraveno, jaké všechny informace musí oznámení obsahovat. Rada je orgánem dozoru nad dodržování zákona. Dále poskytovatel oznámí Radě jakoukoliv změnu v informací, které poskytl v oznámení nebo pokud hodlá službu omezit či zastavit. Rada uveřejňuje informace na svých webových stránkách a každý do nich může nahlížet.

Zákon především právě reguluje poskytovatele platforem pro sdílení videonahrávek. Stanoví například povinnost poskytovatelům služby přijmout opatření k ochraně, jejichž cílem je chránit různé skupiny osob před různými druhy nevhodného obsahu. Poskytovatel musí mimo jiné přijmout opatření, kterým bude chránit nezletilé osoby před obsahem, který by mohl narušit jejich fyzický, psychický a mravní vývoj, nebo jsou zakázána podprahová obchodní sdělení, obchodní sdělení ohledně cigaret, e-cigaret, alkoholu a léčiv pouze na předpis. Zákon ale také stanovuje povinnost chránit i širokou veřejnost před různým druhem nevhodného obsahu.

Zákon se zabývá i ochranou poskytovatelem získaných osobních údajů. Osobní údaje nezletilých shromážděné nebo jinak získané poskytovatelem za účelem přijmutí opatření k ochraně uživatelů nesmí být zpracovávány pro obchodní účely, zejména pro přímý marketing, profilování a reklamu cílenou na základě chování.

Dále zákon stanoví přestupky a pokuty. Tyto přestupky je oprávněna projednat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nebo ve specifickém případě Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem oprávněným vykonávat dozor nad dodržováním tohoto zákona je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Podklady pro přípravu novinky zajistily právní asistentky Kateřina Sovíková a Adéla Provázková.

Photo by Headway on Unsplash.


Autor článku:
Kateřina Sovíková

Kateřina Sovíková pracovala v Cisek na pozici senior právní asistentky.