Ochrana duševního vlastnictví po Brexitu

18. 12. 2020
4 minuty čtení

Úvod

Brexit, tedy vystoupení Spojeného království z Evropské unie, není samozřejmě pouze politickou událostí, ale v mnoha aspektech se dotýká i právní úpravy. Kromě dalšího se tato významná změna dotkne i práv duševního vlastnictví. Dle Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení”) začalo 1. 2. 2020 tzv. přechodné období, během kterého si měly Spojené království a Evropská unie sjednat konkrétní podmínky jednotlivých změn, ke kterým po vystoupení Spojeného království z Evropské unie dojde. V rámci tohoto přechodného období pak pro občany fungovalo vše stejně jako doposud, a to včetně práv duševního vlastnictví. Přechodné období ale 31. 12. 2020 končí.  Jak to tedy bude s duševním vlastnictvím v roce 2021?

Ochranné známky

Evropský systém ochrany duševního vlastnictví se těší velké oblibě, za posledních 24 let bylo například zaregistrováno více než 1 800 000 ochranných známek Evropské unie*. Takovéto ochranné známky jsou nyní chráněny ve všech členských státech Evropské unie, tedy i ve Spojeném království, které ale členským státem již není.  Do konce přechodného období se však pro ochranné známky Spojené království chová, jako by členským státem ještě bylo. Z Dohody o vystoupení pak vyplývá, že vlastníci ochranných známek Evropské unie po konci přechodného období automaticky a bez dalšího získají srovnatelná zapsaná a vymahatelná práva ve Spojeném království, a to ve formě britské národní ochrany. Tomuto jsme se věnovali také v jednom z našich minulých článků, kde jsme shrnuli, že k tomuto dojde bez dodatečného poplatku a rovněž nebude u takových známek prováděn národní přezkum. Podstatný rovněž je i fakt, že práva duševního vlastnictví, která byla vyčerpána v Unii i ve Spojeném království před koncem přechodného období za podmínek stanovených právem Unie, zůstávají vyčerpaná v Unii i ve Spojeném království.

Výše uvedené se však týká pouze ochranných známek zapsaných u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO”) do konce přechodného období. Pokud je u EUIPO pouze podána přihláška ochranné známky, tato přihláška nebude včas vyřízena a ochranná známka bude zapsána až po 1. 1. 2021, nevzniká automaticky ochrana označení ve Spojeném království.  Přihlašovateli vznikne pouze právo ve lhůtě 9 měsíců odpovídající přihlášku totožné ochranné známky podat znovu pro území Spojeného království. Přihlašovatel bude muset uhradit odpovídající správní poplatek a poté bude přihláška ochranné známky Spojeného království považována za podanou ve stejný den, jako původní přihláška ochranné známky Evropské unie, a to včetně stejného data práva priority.

Průmyslové vzory

Držitelé práv k průmyslovým vzorům mohou očekávat stejný postup jako u ochranných známek. Zjednodušeně tedy průmyslové vzory, které byly zapsány před uplynutím přechodného období, tedy do konce roku 2020, automaticky získají bez dalšího srovnatelná práva ve Spojeném království ve formě národní ochrany, budou tedy zapsány do registru průmyslových vzorů Spojeného království se stejným právním postavením jako průmyslové vzory zapsané podle práva Spojeného království. Obdobně jako u přihlášek ochranných známek bude postupováno i u přihlášek průmyslových vzorů. Pokud nebude přihláška průmyslového vzoru Evropské unie vyřízena do 31. 12. 2020, nevznikne průmyslovému vzoru ochrana v rámci Spojeného království, ale přihlašovatel bude mít možnost totožný průmyslový vzor přihlásit ve lhůtě 9 měsíců jako průmyslový vzor Spojeného království.

Nezapsaný průmyslový vzor

Zvláštní specifikum evropského práva pak tvoří nezapsané průmyslové vzory. Nezapsaný průmyslový vzor je určitou alternativou ochrany, která vzniká od okamžiku prvního zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti v rámci Evropské unie. Takovým zpřístupněním se na území Evropské unie rozumí situace, kdy byl design zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost. Nezapsané průmyslové vzory jsou chráněny po dobu tří let od prvního zpřístupnění v členských státech Evropské unie, avšak jak napovídá i samotný anglický název, tedy unregistered community designs, jedná se pouze o unijní úpravu, samotný právní řád Spojeného království tuto formu ochrany průmyslového vzoru neupravoval.

Aby však Spojené království zajistilo stejný standard ochrany průmyslových vzorů, od 1. 1. 2021 bude existovat supplementary unregistered design jako plnohodnotný institut práva Spojeného království. Ochrana nezapsaných průmyslových vzorů Evropské unie, tedy unregistered community designs, bude pokračovat jako nadále, tedy ve Spojeném království i v Evropské unii, a u všech doběhne plná tříletá lhůta ochrany. Nově ale zpřístupnění průmyslového vzoru ve Spojeném království může znamenat zpřístupnění ve smyslu vzniku supplementary unregistered design, ale nebude znamenat zpřístupnění pro Evropskou unii ve smyslu vzniku unregistered community design, a naopak. Avšak zpřístupnění ve Spojeném království může znamenat, že když poté bude vzor zveřejněn i v členském státě Evropské unie, nebude již splněna podmínka novosti pro vznik unregistered community design. U nezapsaných průmyslových vzorů je tedy třeba dopředu dobře posoudit, která forma ochrany bude pro vlastníka výhodnější.

Autorská práva

Autorská díla, chráněná autorským právem ve Spojeném království, budou i nadále chráněna jak v Evropské unii, tak ve Spojeném království. Vzhledem k tomu, že autorské právo je ve světě silně provázáno s mezinárodními smlouvami, odchod Spojeného království z Evropské unie autorskoprávní ochranu děl nijak zvláště nepoznamená. Ve vztahu ke Spojenému království zaniknou však zaniknou stávající přeshraniční ujednání o autorských právech, která  se vztahují k členským státům EU, a to na konci přechodného období.

Nová úprava korespondenční adresy

Ke změnám dochází i u britského Úřadu pro duševní vlastnictví (dále jako „UKIPO”). Zatímco doposud stačilo v přihlášce ochranné známky nebo průmyslového vzoru Spojeného království uvést adresu v některém ze států Evropského hospodářského prostoru, od 1. ledna 2021 budou přihlašovatelé ochranných známek a jiných práv duševního vlastnictví povinni uvádět korespondenční adresu ve Spojeném království, na Gibraltaru nebo na Normanských ostrovech, jak uvedl dne 23. listopadu UKIPO. To se také rovněž týká žádostí, které byly podány prioritně ve smyslu článku 59 Dohody o vystoupení.

Korespondenční adresy uvedené u již probíhajících přihlášek nebude třeba měnit, ledaže toto právo bude od 1. ledna 2021 napadeno námitkami, připomínkami nebo u nich bude probíhat řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti. Stejným způsobem musí při podání námitek proti přihlášce ochranné známky Spojeného království uvést napadající strana adresu pro doručování ve Velké Británii, na Gibraltaru nebo na Normanských ostrovech.

Podání učiněná vlastníkem označení až po zápisu (např. obnova ochranné známky, či její změna) nevyžadují adresu ve Velké Británii, Gibraltaru nebo na Normanských ostrovech. Původní známky nebo průmyslové vzory Evropské unie, přenesené do nových britských ochranných známek, o kterých jsme psali výše, rovněž nevyžadují změnu adresy pro doručování, a to i když budou napadeny námitkou, či připomínkami, a to až do 1. ledna 2024. Od této doby už bude nutné uvádět korespondenční adresu podle nových pravidel UKIPO.

Závěr

S koncem letošního roku a také s koncem přechodného období souvisejícího s Brexitem tak nastanou některé změny, které mohou ovlivnit Vaše ochranné známky či průmyslové vzory. V případě, že máte podanou přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru Evropské unie, zápis proběhne až po 1. 1. 2021 a máte zájem o ochranu svého označení nebo průmyslového vzoru ve Spojeném království, bude potřeba učinit další dodatečné kroky k tomu, abyste takovou ochranu získali.

V Cisek, advokátní kancelář Vám jako odborníci na ochranu duševního vlastnictví rádi pomůžeme, a to nejen se situací související s Brexitem.

(Photo by Christian Lueon on UNSPLASH)

*European Union Intellectual Property Office. EUIPO Statistics in European Union Trade Marks (1996-01 to 2020-11 Evolution) [online]. s. 35–17. Alicante, 2020 [cit. 18.12. 2020] Dostupné z:: https://euipo.europa.eu (.pdf)


Autor článku:
Mgr. Bc. Veronika Šemberová

Mgr. Bc. Veronika Šemberová pracovala v advokátní kanceláři Cisek jako advokátka se zaměřením na právo sociálních sítí a e-commerce (B2B i B2C).