K ochraně známky s dobrou pověstí

18. 6. 2020
3 minuty čtení

Úvod

Tribunál Evropské unie vydal dne 28. 5. 2020 zajímavé rozhodnutí ve sporu o přihlášce ochranné známky Evropské unie mezi Galletas Gullón, SA a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jako „EUIPO“). V rámci tohoto řízení se Tribunál zabýval otázkou, jakým způsobem lze prokázat dobrou pověst ochranné známky a zda-li taková známka požívá zvýšené ochrany, jakož i jak posuzovat její rozlišovací způsobilost v případech, kdy se jedná o tvar výrobku, součástí kterého je i jeho slovní označení.

Předmět sporu

Španělská společnost Galletas Gullón, SA, známý výrobce sušenek, podala přihlášku obrazové ochranné známky Evropské unie ve třídě výrobků a služeb číslo 30. Během řízení před EUIPO však konkurenční společnost Intercontinental Great Brands LLC, která je vlastníkem 3D ochranné známky populárního označení sušenek Oreo, podala proti zápisu obrazové ochranné známky společnosti Galletas Gullón námitky ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení o ochranné známce Evropské unie. Uvedla, že na základě práva priority společnost Galletas Gullón zasahuje přihláškou do jejího práva z důvodu zaměnitelnosti, a současně tato přihláška ohrožuje dobrou pověst zapsané ochranné známky Oreo. EUIPO v námitkovém řízení pak odmítl ochrannou známku zapsat.

Jelikož společnost Galletas Gullón s tímto závěrem nesouhlasila, zahájila ve věci spor před Tribunálem, kdy zpochybňovala dobrou pověst ochranné známky Oreo a tvrdila, že nehrozí nebezpečí záměny. Tribunál nejprve uvedl, že trojrozměrná ochranná známka může sama o sobě získat rozlišovací způsobilost, a to i když je uváděná se slovní ochrannou známkou, jestliže vyjadřuje příznačnost chráněného výrobu i bez slovní ochranné známky. Proto ochrany požívá i samotné trojrozměrné vyjádření výrobku bez slovního označení (například i tvar sušenky Oreo bez nápisu). Také ale konstatoval, že přihláška Galletas Gullón (přestože tvar sušenky je pro běžného spotřebitele podobný) obsahuje dostatečně odlišné prvky a nehrozí riziko záměny.

Co je ovšem důležité a v čem je toto rozhodnutí Tribunálu zajímavé, je způsob prokazování, že daný tvar vyjadřuje příznačnost výrobku či služby i bez slovního označení, které je jinak součásti zápisu u EUIPO i jak prokazovat dobrou pověst takové ochranné známky, a tak se případně dovolávat zvýšené ochrany. V řízení Tribunál zdůraznil, že jako relevantní zdroj může sloužit i průzkum mezi spotřebiteli, kdy konkrétně v tomto případě u označení Oreo vlastník této ochranné známky nabídl respondentům předmět ve tvaru sušenky dle zapsané trojrozměrné ochranné známky, vyjma části se slovním označením Oreo. Přitom respondentům byla položena otázka: „Jaká první věc Vás napadne, když vidíte tento výrobek?“ Průzkum ukázal, že veřejnost pozná a vnímá tvar sušenky Oreo i bez uvedeného slovního vyjádření označení, což průzkum učinilo spolehlivější a dodalo mu větší váhu. Soud pak v řízení potvrdil, že tímto způsobem lze prokázat výjimečnost a příznačnost výrobku a vhodně demonstrovat dobrou pověst samotného tvaru výrobku.

Soud tedy dal za pravdu EUIPO v tom, že přihlašovatel by svoji přihláškou mohl těžit z dobrého jména a pověsti ochranné známky Oreo, nikoli z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, ale nebezpečí parazitování na pověsti známky Oreo.

Závěr

Rozhodnutí Tribunálu tak může hrát roli pro další námitková řízení, kdy dává vlastníkům starších ochranných známek s dobrou pověstí zvýšenou možnost ochrany na základě jejich jedinečnosti a potvrzuje, že vhodně provedený průzkum mezi spotřebiteli může pomoci v rámci námitkového řízení před EUIPO. Tato dodatečná možnost může pomoci zejména v těch situacích, kdy nově přihlašovaná známka sice má rozlišovací způsobilost, ale zásah do práva spočívá ve vlastnostech výrobku, které má průměrný spotřebitel jednoznačně spojené se starší známkou a docházelo by k parazitování na dobré pověsti takového označení.

(Photo by Casey Chae on Unsplash)


Autor článku:
Mgr. Jan Přívora

Jan Přívora pracuje v Cisek na pozici advokátního koncipienta. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví.