Fenomén non-fungible tokens

13. 5. 2021
5 minut čtení

Úvod

Slyšeli jste už o tzv. non-fungible tokens (v překladu nezastupitelné tokeny)? Zprávy o non-fungible tokens začínají plnit stránky médií a dostávají se do povědomí široké veřejnosti. V uplynulých dvou měsících proběhla zpráva o existenci a rapidním růstu NTF trhu například na stránkách CNN, Forbes, The Verge, The New York Times i českém CzechCrunch. Vedle již proslulých kryptoměn tak mohou být dalším nastupujícím trendem digitálních transakcí využívající systém blockchain. Ačkoli se ještě před pár lety jednalo o naprosto okrajovou záležitost převážně pro fanoušky nových technologií a kryptoměn celkově, dnes jsou prostřednictvím NFT prodávány jedinečná umělecká díla, sběratelské předměty, dokonce i tweety a jiný digitální obsah. [1]

Zda jsme aktuálně svědky rozmachu revolučního způsobu obchodování s aktivy a investování, nebo mánie kolem trhu s NFT opadne, to ukáže až čas. Největší dosavadní transakce NFT z hlediska výše ceny v podobě prodeje digitální koláže Everydays: The First 5,000 Days za bezmála 70 000 000 USD, za jejímž sestavením stojí umělec Beeple, ale jistě vzbuzuje pozornost i u těch největších skeptiků.[2]

Co je non-fungible token

Vysvětlení pojmů

Pro správné pochopení principu fungování nezastupitelných tokenů je zapotřebí vysvětlit několik základních souvisejících pojmů:

  • systém fungující na bázi blockchain,
  • token, včetně jeho druhů, a
  • digitální médium.

Blockchain

Blockchain technologii lze zjednodušeně představit jako decentralizovanou databázi, do které lze zapsat jakoukoli informaci. Způsob fungování, díky kterému blockchain zajišťuje soulad nově vložené informace s předchozími záznamy v dané databázi a její správnost, prakticky umožňuje naprostou anonymitu transakcí jejích uživatelů a zabraňuje nežádoucím zásahům, neoprávněným operacím nebo podvodům. Nejčastěji je tato technologie využívána pro vedení účetních knih zastupitelných kryptoměn (např. bitcoin nebo ethereum), ale také právě pro evidenci nezastupitelných tokenů, které obvykle využívají právě ethereum k provádění transakcí.

Token

Token můžeme definovat jako digitální jednotku, uchovávající vlastnosti a hodnoty ve formě počítačového kódu. Nezastupitelné tokeny pak umožňují „certifikovat“ libovolné digitální médium unikátní informací v tokenu, a tím vytvořit jedinečný, nezastupitelný digitální soubor vázaný ke konkrétnímu tokenu.

Zatímco běžné peníze nebo bitcoin jako zastupitelný token mohou být v zásadě nahrazeny za jiné peníze či kryptoměnu po přepočtu ve stejné hodnotě, u nezastupitelných tokenů směna za obsahově stejný token nemůže nastat nikdy, protože představují unikátní a rozpoznatelné vyjádření virtuálního aktiva nebo hmotného aktiva (převedeného do digitální formy). Zápisem NFT navázaného k určitému aktivu do databáze na bázi blockchain vznikne naprosto unikátní „certifikovaný“ digitální soubor.

Digitální médium

Pomocí nezastupitelných tokenů lze výše nastíněným způsobem „certifikovat“ cokoliv, co lze vyjádřit nebo vytvořit v digitální podobě a k čemu lze takový token přiřadit. Mezi tyto patří třeba fotografie, video, hudba, text, herní předměty, ale i hmotné statky, jež jsou převedeny do digitální podoby (opravdový obraz, socha, ale i právo). Nedávno vzbudil pozornost kontroverzní čin skupiny nadšenců v oblasti kryptoměn, která si pořídila originál Banksyho plakátu a spálila jej. Předtím si však skupina vytvořila virtuální verzi originálu plakátu, ke které zápisem do blockchain databáze vytvořila nezastupitelný token. Ten se obratem prodal za několikanásobek ceny původního (reálného) díla. [3] Původní hmotný předmět tedy po zániku stále může existovat v digitální formě, přičemž na něj zůstává navázaný NFT.

Již kupříkladu dochází i k propojení NFT a fyzických objektů v módním průmyslu. Společnost Nike má zapsaný patent Cryptokicks, který umožňuje propojení fyzického páru bot a jeho virtuální kopie, kterou lze prodávat nebo ukládat v jakémsi virtuálním botníku, dokonce má být umožněno vytvářet „potomky/nástupce“ od prvního vyrobeného páru bot vlastníka s tím, že pomocí NTF by bylo možné jednoduše vysledovat celou jeho historii již od původního páru. [4]

Důležité je si uvědomit, že digitální médium samo o sobě nepředstavuje nezastupitelný token. Ten se k danému médiu pouze váže po jeho zápisu do blockchain databáze. To může mít značné (právní) důsledky, například při zániku digitálního média.

Využitelnost NFT

NFTs mají relativně dlouhou historii, ačkoli opravdový boom zažívají až nyní. První oblíbené transakce nezastupitelných tokenů se objevily již před několika lety ve formě animovaných virtuálních postaviček CryptoPunks a animovaných koček CryptoKitties. Projekt, který podle slov autora projektu CryptoKitties rozhodně neměl tak vysoké ambice, v době přípravy tohoto článku tvoří obrat prodejů „kočičích“ tokenů asi 300 000 USD za posledních 30 dní. [5]

Nejedná se ale jenom o animované postavičky, na kterých jsem se snažil ilustrovat obrovský potenciál tohoto trendu. V současné době slouží i díky extrémně rostoucím cenám nezastupitelné tokeny hlavně jako investiční nástroj. Mnoho známých osobností a investorů nakupuje za astronomické částky často v řádu stovek tisíc dolarů tokeny s vidinou nárůstu jejich cen.

Existují specializovaná online tržiště, na kterých je umožněn nákup a prodej certifikovaného digitálního obsahu. Mezi nejznámější patří OpenSea, Nifty Gateway a Rarible.

Díky vlastnostem blockchain technologie, zejména jasnému vlastnictví nezastupitelného tokenu v databázi blockchain, snadné a bezpečné převoditelnosti a doložitelnosti původu certifikovaného digitálního obsahu, mají non-fungible tokens potenciál mnohem širšího využití.

Téměř všudypřítomná dostupnost internetu navíc nahrává porušování autorských práv a neoprávněnému šíření autorských děl. Nezastupitelné tokeny mohou za určitých okolností takovým neoprávněným zásahům zabránit, jelikož umožňují jednoznačně identifikovat původní (originální) digitální obsah či zabezpečit jedinečné vyjádření autorského díla. Nadto technologie dokáže velmi spolehlivě a přesně vést či hledat záznamy o transakcích konkrétních tokenů. Umělci díky tomu mohou mimo jiné lépe kontrolovat, jak je s jejich dílem nakládáno a mohou si snáze nárokovat podíl z ceny při přeprodeji jejich díla. [6] I tak je možné digitální soubor (mnohdy neoprávněně) kopírovat a šířit, nicméně takto vytvořená kopie již není „certifikována“, tedy navázána na daný NFT, jako původní digitální obsah autora.

Vztah k autorskému právu

Jelikož nezastupitelné tokeny úzce souvisí s autorskými díly a osobou autora, dotýká se tato problematika zákonitě autorského práva. Jako každá nová technologie představuje pro zákonodárce a její uživatele výzvu při její regulaci.

S příchodem NFT a obecně blockchain technologií se objevily snahy sjednotit a zjednodušit pravidla regulace, jakož i poskytnout autorům nové nástroje k výkonu majetkových práv a efektivnějšímu sjednávání podmínek licencování. Prozatím žádné nebyly úspěšné s výjimkou projektu Blockchain Task Force, jehož iniciátorem je Světová organizace duševního vlastnictví. Ta si klade za cíl využít blockchain technologii k registraci a posílení ochrany neregistrovatelných IP práv.

Jenže nezastupitelné tokeny a digitální „certifikace“ již zavedené vztahy nebo instituty mohou výrazně komplikovat. Nabízí se otázky, jestli a jaká práva s vytvořením digitální kopie přechází na nabyvatele takové kopie, zdali vytvořením kopie dochází k rozšiřování autorského díla nebo je-li takové rozšiřování považováno za vyčerpání práv k autorskému dílu. A co by znamenalo, kdyby osoba vytvářející nezastupitelný token vůbec nedisponovala oprávněním k dílu, které má být vyjádřeno v digitální podobě, vázané na NTF? [7]

Závěr

Zní to celé jako bizarní novinka, nebo se jedná o přirozený vývoj digitalizace naší společnosti? Bude opravdu zajímavé pozorovat, kam se tato technologie vyvine, a jestli se bude počet uživatelů, podílejících se autorů a celkový objem prostředků na tomto trhu nadále zvyšovat. Možná jsme svědky významné změny pojetí autorského práva v digitálním prostředí v podobě, jaké jej známe dnes.

[1] Namátkou došlo k prodeji například slavného gifu Nyan Cat za 590 000 USD nebo prvního tweetu publikovaného na síti Twitter za 3 800 000 USD.

[2] O prodeji informoval mimo jiné The Seattle Times 14. března 2021 v článku Crypto whale in Singapore is buyer of $69 million Beeple NFT.

[3] Podrobněji viz článek BBC Banksy art burned, destroyed and sold as token in 'money-making stunt'.

[4] Podrobněji viz článek How Nike’s Likely NFT Move Could Shake Up the Sneaker Resale Market.

[5] Na základě údajů CryptoKitties Market History.

[6] Jak také uvádí článek ze serveru CzechCrunch Digitální koláž za 1,5 miliardy korun aneb co je nový fenomén zvaný NFT a proč teď hýbe nejen kryptosvětem.

[7] Na tyto otázky nabízí pohled autoři článku The Rise of Non-Fungible Tokens, zveřejněném na blogu Wolters Kluwer.


Photo by NASA on Unsplash

Autor článku:
Mgr. Jan Přívora

Jan Přívora pracuje v Cisek na pozici advokátního koncipienta. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví.