Elektronické doručování v pracovněprávních vztazích

7. 7. 2020
4 minuty čtení

Úvod

Doručování v pracovněprávních vztazích se řídí speciálními pravidly v části třinácté zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V tomto článku se zabýváme novelou zákoníku práce o doručování ze strany zaměstnavatele zaměstnanci.

Stávající právní úprava místo ochranné funkce omezovala strany pracovního vztahu ve využití elektronické komunikace a umožňovala nepoctivým zaměstnancům vyhýbat se doručení písemností. Aktuální novela s účinností od 30. 7. 2020 přináší nové možnosti a více reflektuje požadavky dnešní doby na efektivní doručování.

Dosavadní právní úprava

Dosavadní právní úprava umožňuje tři druhy doručení ze strany zaměstnavatele zaměstnanci, a to: (i) osobní předání „z ruky do ruky“ a (ii) doručení prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací tzn. emailem nebo skrze datovou schránku. Až v případě selhání obou těchto možností je teprve možné zaměstnanci (iii) doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Co se týče prvé z uvedených možností, je více než jasné, že ve světle jarních vládních opatření, nucených nařízených restrikcí a vzniklých home officů, které i po ukončení karantény v českém pracovním prostředí nadále přetrvávají ve větší míře než dříve, se jedná o cestu nesnadnou. Ostatně, i bez takto výjimečné situace, již dříve vznikaly jisté nepříjemnosti způsobené zaměstnanci a jejich neochotou ke spolupráci v souvislosti s doručovacím procesem. Pro bližší představu lze odkázat na článek Štefky a Matejky v aktuálním čísle 6/2020 Bulletinu Advokacie (článek je dostupný zde: Doručování v pracovněprávních vztazích ve světle zásady poctivého právního jednání). Zaměstnavatelům tak vznikaly jisté obtíže a náklady, které museli vynaložit ve snaze zastihnout zaměstnance osobně.

Druhá možnost byla prakticky nepoužitelná, pokud nebyla vynaložena potřebná součinnost zaměstnance. Aby bylo možné podle dosavadní právní úpravy zaměstnanci účinně elektronicky doručit, je vyžadován souhlas zaměstnance s tímto způsobem doručování, poskytnutí příslušné elektronické adresy pro tyto účely, uznávaný elektronický podpis zaměstnavatele a konečně aktivní potvrzení přijetí písemnosti ze strany zaměstnance (rovněž s uznávaným elektronickým podpisem).

Novela

Od 30.7.2020 dochází novelou zákoníku práce ke změně, která usnadní zaměstnavatelům elektronické doručování a zaměstnanci nebude nadále „vypomáhat“ v jeho případné nepoctivosti v doposud silně nerovnovážném vztahu.

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, pro zefektivnění doručování v prostředí pracovněprávních vztahů a především zjednodušení elektronické komunikace přispěje úpravou v rámci komunikace skrze datovou schránku a odpadnutím překážek, kterou vytvářely dvě finální podmínky. Tedy konkrétně v případě doručování datovou schránkou se (i) upouští od povinnosti opatřit písemnost uznávaným elektronickým podpisem a (ii) nadále není vyžadováno potvrzení o přijetí písemnosti ze strany zaměstnance. Po novele nastane doručení fikcí v 10denní lhůtě od data dodání písemnosti do datové schránky zaměstnance. Pro úplnost podotýkáme, že i po novele je nutné, aby s elektronickým doručováním vyslovil zaměstnanec souhlas (např. už v pracovní smlouvě) a sdělil zaměstnavateli identifikátor své datové schránky. Pokud si však následně zaměstnanec neotevře datovou zprávu ani nepotvrdí její přijetí, účinnému doručení se díky fikci stejně nevyhne.

Výše uvedené novum se bohužel vztahuje pouze na doručování prostřednictvím systému datových schránek. I to je však „digitální pokrok“. Nově si zaměstnanec a zaměstnavatel mohou v pracovní smlouvě dohodnout, že mezi nimi bude doručováno elektronicky, prostřednictvím systému datových schránek. Zaměstnanci přece nic nebrání v tom, aby si dobrovolně datovou schránku zřídil. Obzvláště v některých oborech, kde je zvykem pracovat na dálku (digitální služby), najde novela své uplatnění.

Co se týče doručování do emailové schránky zaměstnance, zde zůstávají původní výše zmíněné podmínky v nezměněné podobě. Jak souhlas zaměstnance, poskytnutí elektronické adresy, tak potvrzení o přijetí písemnosti a uznávané elektronické podpisy na obou stranách.

Závěrem

Pro doručování mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze uzavřít, že forma elektronického doručování si do budoucna najde své místo v praxi. Na druhou stranu, účelnost a efektivita tohoto způsobu výměny písemností je podmíněna datovou schránkou, kterou si zaměstnanec zřídí ze své vlastní iniciativy. Takových případů se u nás prozatím příliš nevyskytuje. Nicméně snaha zákonodárce se cení a tak se svolením nové legislativy lze alespoň částečně modernější komunikaci v pracovním prostředí dát zelenou.

(Photo by Joanna Kosinska on Unsplash)


Autor článku:
Michaela Hálová

Michaela Hálová pracovala v Cisek na pozici právního asistenta.