Bezúročný úvěr COVID

19. 3. 2020
3 minuty čtení

Základní informace

Výše úvěru a jeho splatnost

Úvěr je poskytován bezúročně a bez jakýchkoliv poplatků. Poskytnutá částka úvěru se odvíjí od výdajů projektu, na který finanční prostředky žádáte, až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů v rozmezí od 500 000 Kč až do 15 000 000 Kč. Splatnost úvěru je 2 roky s možným odkladem splátek o 1 rok.

Projektem se pro účely výzvy rozumí soubor opatření, procesů a činností, jež budou prováděny za účelem dosažení určeného cíle (například překonání těžkostí způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce). Aby jednotlivá opatření, procesy a činnosti byly považovány za jeden projekt, musejí mít místní, věcnou a časovou souvislost.

U jakého subjektu a kdy je třeba o úvěr žádat?

O podnikatelský úvěr COVID lze žádat výhradně u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a to pouze prostřednictvím E-podatelny dostupné na adrese https://e-podatelna.cmzrb.cz/.

Žádosti je možné podávat již od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání alokace (prozatím v celkové výši 600 000 000 Kč). Tato vyčleněná částka může být do budoucna státem navýšena, nicméně navýšení nyní není žádným způsobem garantováno.

Pro koho je úvěr určen a co musí žadatel splňovat?

Kdo může podat žádost

Bezúročný úvěr je určen pro mikropodniky, malé a střední podniky za předpokladu, že u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů v souvislosti s opatřením proti šíření koronavirové infekce.

O úvěr mohou žádat podnikatelé, podnikající v podporované ekonomické činnosti. Seznam podporovaných ekonomických činností je relativně rozsáhlý a je v příloze č. 1 výzvy k předkládání projektů národního programu „Úvěr COVID“.

Příjemce podpory musí ke dni podání žádosti splňovat základní kritéria:

 1. podnik zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a současně roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR,
 2. je oprávněn k podnikání na území České republiky v podporované ekonomické činnosti (viz výše),
 3. je registrován jako poplatník daně z příjmu,
 4. je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 5. nenaplňuje znaky úpadku,
 6. nemá nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (například vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám apod.),
 7. nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,
 8. pokud vyvíjí činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury nebo výroby tabákových výrobků, zpracování návykových látek z tabáku, velkoobchodu s tabákovými výrobky a maloobchodu s tabákovými výrobky, má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu, aby tyto jeho činnosti nevyužívaly podporu poskytovanou z programu,
 9. není proti jeho majetku vedena exekuce,
 10. není v likvidaci,
 11. nebylo rozhodnuto o jeho úpadku (s výjimkou splněné a soudem povolené reorganizace),
 12. nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného Komisí,
 13. nemá uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,
 14. není podnikem v obtížích ve smyslu Unijních předpisů.

K jakým úhradám je úvěr určen?

Z úvěru lze uhradit mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky. Z úvěru nelze uhradit splátky úvěrů nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého (ne)hmotného majetku.

Podpora není určena k náhradě ušlých tržeb, ale zejména k náhradě provozních nákladů, které nyní nelze hradit z tržeb které se snížily. Jedná se tedy o náklady, které musíte platit, a aktuálně Vám chybí finanční prostředky, protože došlo z důvodu mimořádných opatření vlády k poklesu podnikatelských příjmů.

Postup podání žádosti, co doložit a prokázat?

Žádost o poskytnutí úvěru

O úvěr lze požádat prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky. Žádost obsahuje několik nezbytných příloh k celkovému posouzení žadatele a jeho projektu - přílohy Projekt, Charakteristika žadatele, Prohlášení pro identifikaci, Ekonomické vazby, Účetnictví, Daňová Evidence a jiné. Žadatel (podnikatel) o sobě uvede základní informace, popíše záměr a účel požadovaného úvěru a musí popsat újmu vzniklou z důvodu opatření proti šíření koronaviru.

Konkrétně žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. název, IČO a velikost podniku žadatele,
 2. název úvěrovaného projektu, předpokládaný termín zahájení a ukončení, celkové předpokládané výdaje,
 3. umístění projektu,
 4. seznam výdajů projektu,
 5. druh podpory a výši veřejného financování.

Údaje 1 až 3 jsou povinnými náležitostmi ke dni podání žádosti o podporu. Zbývající údaje může příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu.

V žádosti musí být vyčíslena újma, která vznikla v souvislosti s výskytem koronavirové infekce či souvisejících opatření. Je třeba doložit veškeré průkazné dokumenty (např. emailová komunikace nebo dopis s informací o odstoupení od smlouvy, zpoždění či odmítnutí plnění z obchodního kontraktu, soupis naplánovaných, ale neuskutečněných zájezdů, vyčíslení průměrných denních tržeb a podobně).

Žadatel dále prokazuje svoji bonitu a úvěr zajišťuje blankosměnkou. Vždy bude k jednotlivým žadatelům přistupováno individuálně.

Další informace

Více informací o bezúročném úvěru COVID naleznete na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky  na adrese https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/.

Můžete se také obrátit na advokátní kancelář Mgr. Jiřího Císka. Zodpovíme Vám případné dotazy či přímo pomůžeme vyřídit žádost o poskytnutí podpory.

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.