Zaručený elektronický podpis zjednodušuje kontraktaci

10. 4. 2020
3 minuty čtení

Úvod

K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednající osoby (§ 561 občanského zákoníku). Pokud si přejete zrychlit písemnou kontraktaci, můžete uvažovat nad elektronickým podpisem. Ten si zpravidla zařídíte z domova několika kliknutími a není tedy nutné vyřizovat kvalifikované digitální certifikáty.

Druhy elektronického podpisu

Dokument obsahující právní jednání a podepsaný elektronicky má písemnou formu a je platný. Dokumentem je přitom každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální (§ 2 písm. e) zákona o archivnictví a spisové službě).

Existují 3 základní druhy elektronických podpisů:

  • prostý elektronický podpis (bez přívlastku),
  • zaručený elektronický podpis,
  • uznávaný elektronický podpis.

Rozlišení obsahuje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (Zákon). Zákon vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS).

Jedině k získání uznávaného podpisu je nutné, aby si jednající vyřídil tzv. kvalifikovaný certifikát. To je zpravidla spojeno s osobní návštěvou kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, prokázáním své totožnosti a dalšími kroky kvůli kterým jednající předem vzdá jakékoliv snahy o elektronickou kontraktaci. Získat prostý elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis je přitom mnohem snazší a pro každodenní kontraktaci Vám to bude stačit.

Rozdíly v podpisech

Důležité je, že Zákon vyžaduje po soukromých osobách podepisování uznávaným elektronickým podpisem jen na právních jednáních směřujících vůči veřejné správě (§§ 5, 6 a 7 Zákona). Pokud tedy soukromoprávní subjekty jednají vůči sobě navzájem, mohou využít kterýkoli z výše uvedených druhů elektronického podpisu.

Prostý elektronický podpis jsou jakákoliv data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání. Jedná se tedy například i o Váš podpis na konci e-mailu (ano, od účinnosti eIDAS mají e-maily platnou písemnou formu a zavazují). Tento druh elektronického podpisu tedy ve skutečnosti už máte a můžete s ním s radostí elektronický podepisovat.

Využívat prostý elektronický podpis v kontraktaci však nedoporučujeme. Byť je jím podepsané právní jednání platné, jde až příliš jednoduše zpochybnit identitu podepisující osoby. I přes vlastní varování však chci doplnit, že pokud smluvní strany podepíší smlouvu prostými elektronickými podpisy (např. výměnou nabídky a jejího přijetí e-mailem) a následně si podle smlouvy bez protestů plní, v takovém případě půjde důvěryhodnost prostého elektronického podpisu v kontextu historie a praxe mezi smluvními stranami zpochybnit obtížně.

Vhodnější je však používat při běžné, day-to-day podnikatelské kontraktaci tzv. zaručeného elektronického podpisu. Jedná se o každý podpis, který splňuje náležitosti článku 26 nařízení eIDAS. Takové podpisy nabízí například čím dál populárnější služba DocuSign. Zásadní rozdíl oproti prostému elektronickému podpisu je, že zaručený podpis:

  1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou a umožňuje její identifikaci a
  2. je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

Zaručený elektronický podpis je v mnoha ohledech bezpečnější než podpis vlastnoruční, protože narozdíl od vlastnoručního podpisu nejde jím podepsané právní jednání dodatečně změnit (to o papírové vlastnoručně podepsané smlouvě říci nelze).

Závěr

Je pouze na soukromých osobách, zda budou v každodenních věcech akceptovat některé z nižších forem elektronického podpisu než je podpis uznávaný. Jestliže Vám už papír a pošta nestačí a chcete být digitální, jednoznačně Vám doporučuji se nad zaručenými podpisy zamyslet a začít je využívat častěji.

(Photo by Kelly Sikkema on Unsplash)


Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.