Aktuální judikatura SDEU: změny ve vytěžování obsahu databáze

16. 9. 2021
4 minuty čtení

Soudní dvůr Evropské unie letos v červnu vydal zásadní rozsudek týkající se databází a ochrany sui generis práv jejich pořizovatelů. Jedná se o rozsudek ve věci CV-Online v. Melons [1] týkající se pořizovatele databáze obsahující inzerce práce na straně jedné a provozovatele vyhledávače specializovaného na vyhledávání inzercí práce na straně druhé. Rozsudek interpretuje čl. 7 odst. 1 a 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází [2].

Databáze jsou z hlediska práva chráněny dvojím způsobem. První je autorskoprávní ochrana, v České republice dle § 2 odst. 2 autorského zákona, která slouží k ochraně struktury, způsobu výběru nebo uspořádání databáze (je chráněna jako dílo souborné). Druhý způsob, v České republice dle § 88a autorského zákona, je ochrana zvláštním právem pořizovatele databáze (sui generis), ta zase chrání investici vloženou do pořízení, ověření nebo prezentace prvků databáze.

Skutkový stav případu CV-Online v. Melons

CV-Online provozuje webovou stránku www.cv.lv obsahující databázi inzercí pracovních míst uveřejňovaných zaměstnavateli. Společnost Melons zase provozuje web www.kurdarbs.lv, který slouží jako vyhledávač zaměřený právě na inzerce práce.

Vyhledávač společnosti Melons umožňuje uživateli vyhledávat na několika webových stránkách obsahujících inzerce práce, a to pomocí různých kritérií (jako třeba druh práce či místo jejího výkonu). Vyhledávač uživateli nabídne odkazy na inzerce včetně jejich drobného popisu a ten, aby se o nabídce dozvěděl více, pokračuje přímo na webovou stránku, na které byla daná inzerce původně zveřejněna (v tomto případě tedy přímo na webovou stránku CV-Online).

CV-Online měla za to, že takovým postupem došlo ze strany Melons k porušení jejích práv ve smyslu čl. 7 Směrnice o právní ochraně databází, neboť dle jejího přesvědčení Melons vytěžuje a zužitkovává podstatnou část obsahu databáze z webové stránky www.cv.lv (patřící CV-Online).

Historický exkurz do judikatury o ochraně práv proti vytěžování a zužitkování databází

K ochraně sui generis práv pořizovatele databáze a k vytěžování a zužitkování databází se SDEU vyjadřoval již dříve. Zaměřil se jak na výklad související s ochranou samotnou, tak i na výklad ve vztahu k investici do pořízení, ověření nebo předvedení databáze.

Rozsudek ve věci Innoweb

Již dříve v rozsudku Innoweb [3] SDEU judikoval, že smyslem sui generis práva pořizovatele databáze zabránit vytěžování nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo jeho kvantitativně či kvalitativně podstatné části (čl. 7 Směrnice o právní ochraně databází) je ochrana návratnosti investice lidských, technických či finančních zdrojů, které byly za účelem vytvoření a provozu databáze pořizovatelem vynaloženy. V tomto rozsudku rovněž uvedl, že zmíněná ochrana může být spravedlivě aplikována pouze, když investice vynaložená do pořízení, ověření nebo předvedení databáze skutečně byla kvantitativně či kvalitativně podstatná.

Soudní dvůr v rozsudku dále uvádí, že pořizovatel databáze požívá ochrany proti aktivitě provozovatele specializovaného meta vyhledávače, která se blíží vytvoření parazitujícího konkurenčního produktu. Taková aktivita totiž vyvolává riziko, že pořizovatel databáze bude zbaven příjmů, které mu měly umožnit splatit náklady na investici vloženou do pořízení a provozu databáze.

Rozsudky ve věcech The British Horseracing Board and Others a Fixtures Marketing

Dle rozsudků ve věcech The British Horseracing Board and Others [4] a Fixtures Marketing [5] investici spojenou s pořízením obsahu databáze je nutno vnímat jako zdroje vynaložené na vyhledání existujících nezávislých materiálů a na jejich sběr do databáze, nikoliv jako zdroje vynaložené na vytvoření takových nezávislých materiálů.

Investici spojenou s ověřením obsahu databáze si zase musíme vykládat jako zdroje vynaložené na kontrolu přesnosti daných materiálů během zřizování této databáze, jakož i během doby jejího fungování s cílem zajistit spolehlivost informací v této databázi obsažené.

Konečně, investice spojená s předvedením obsahu databáze odkazuje na prostředky, které mají této databázi dát její funkci zpracovávání informací, a sice prostředky určené k systematickému či metodickému uspořádání prvků obsažených v této databázi, jakož i k organizaci jejich individuální přístupnosti (dle rozsudku ve věci Fixtures Marketing).

Ve vztahu k pojmům vytěžování a zužitkování SDEU dále v rozsudku The British Horseracing Board and Others judikoval, že se tyto pojmy vztahují ke všem činnostem, které spočívají v přivlastnění si a zpřístupnění veřejnosti výsledků investice pořizovatele databáze, a to bez jeho souhlasu. Tento pořizovatel je tak totiž zbavován příjmů, které mu měly umožnit splatit náklady vynaložené na danou investici.

Právní závěry plynoucí z rozsudku ve věci CV-Online v. Melons

SDEU rozhodl, že čl. 7 odst. 1 a 2 Směrnice o právní ochraně databází musí být vykládán tak, že internetový vyhledávač zaměřující se na vyhledávání obsahu databází, který kopíruje a indexuje celou databázi volně dostupnou na internetu nebo její podstatnou část a poté svým uživatelům umožňuje vyhledávání v této databázi na své vlastní webové stránce podle kritérií, která jsou relevantní pro její obsah, vytěžuje a zužitkovává obsah této databáze ve smyslu tohoto ustanovení (čl. 7 odst. 1 a 2 Směrnice o právní ochraně databází). Takové jednání může pořizovatelem dané databáze být zakázáno v případě, že nepříznivě postihne investici vloženou do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze, konkrétně pokud představuje ohrožení návratnosti investice prostřednictvím běžného provozu dané databáze. Je na národním soudu, aby vyhodnotil, zdali k takovému zásahu došlo, nebo ne.

Co nového rozsudek přinesl

Kromě výše představených kritérií je při provádění aplikačního testu (pro uplatnění ochrany dle čl. 7 Směrnice o právní ochraně databází) nově nutné posoudit, do jaké míry může vytěžování či zužitkování nepříznivě postihnout investici vloženou do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze a zdali je ohrožena návratnost této investice. Z rozsudku totiž vyplývá, že pokud investice nebude nepříznivě postižena a nebude ani ohrožena její návratnost, pořizovatel databáze by nemusel být úspěšný při uplatňování svého práva zabránit vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze.

Soudní dvůr v novém rozsudku dále poukazuje na to, že je nezbytné zajistit rovnováhu mezi oprávněnými zájmy pořizovatelů databází spočívajícími v návratnosti jejich podstatné investice na jedné straně a oprávněnými zájmy uživatelů a konkurentů zmíněných pořizovatelů databází na druhé straně. To je důležité zohlednit, protože oprávněné zájmy druhé skupiny spočívají v přístupu k informacím obsaženým v databázích a v možnosti vytváření inovačních výrobků právě na základě informací získaných z těchto databází.

Závěr

Dosavadní soudní praxe považovala téměř jakékoliv vytěžování a zužitkování databáze, které splňuje podmínky vytěžování nebo zužitkování celého obsahu (či jeho podstatné části) nebo vytěžování či zužitkování opakované a systematické, za nezákonné. Nový rozsudek ve věci CV-Online v. Melons ovšem stanovuje další zásadní kritérium. Tím je, jak bylo uvedeno již výše, nepříznivý vliv na podstatnou investici vloženou do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze a ohrožení její návratnosti.

V souladu s tímto rozsudkem Soudního Dvora tak kromě toho, zda se jedná o podstatnou investici, nebo ne, musí národní soudy vždy hodnotit, zda je vytěžováním či zužitkováním ze strany třetí osoby ohrožena návratnost investice, kterou pořizovatel databáze vynaložil. Pokud tato investice není nijak ohrožena, nemusí být vytěžování či zužitkování databáze považováno za nezákonné ani v případě, že jsou splněny ostatní, výše uvedené, podmínky. Národní soudy tak například budou zkoumat, zda jsou pořizovatel databáze a osoba, která data z databáze vytěžuje či zužitkovává, konkurenční subjekty a zda se jeden subjekt obohacuje na investici druhého, který naopak o svou investici a výnosy z ní přichází.


Reference:

[1] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-762/19, CV-Online v. Melons ze dne 3. 6. 2021 [online]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=copyright&docid=242039&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6448156#ctx1

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31996L0009

[3] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-202/12, Innoweb ze dne 19. 12. 2013 [online]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145914&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1251847

[4] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-203/02, The British Horseracing Board and Others ze dne 9. 11. 2004. Dostupné z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49633&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1260885

[5] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C‑338/02, Fixtures Marketing ze dne 9. 11. 2004. Dostupné z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49634&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1261194


Photo by Jan Antonin Kolar on Unsplash

Autor článku:
Marek Kalinowski

Marek Kalinowski pracoval v advokátní kanceláři Cisek na pozici právního asistenta.